Tietosuojaseloste

Laadittu:

Rekisterinpitäjä

Yhdyskuntalautakunta, Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Oulun kaupungin tietosuojavastaava: puhelinvaihde 08 558 410, sähköposti tietosuoja@ouka.fi.

Rekisterin nimi

Oulun karttapalvelu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, peruste ja kerättävät tiedot

Rekisterin käyttötarkoitus on Internet-karttapalvelun toteuttaminen. Palvelua voidaan käyttää tunnistautumattomana, joten yhteystietojen täyttäminen on vapaaehtoista. Palveluun voidaan myös kirjautua.

Rekisteri koostuu seuraavista tiedoista
  • Käyttäjätunnus ja salasana
  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelin
  • Annettujen palautteiden tiedot

Lisätietoja tietosuojasta.

Tietolähteet ja tietojen säilytysaika

Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat verkkopalvelun käyttäjien antamat tiedot.

Tietoja säilytetään kunnes kohteena oleva asia on käsitelty ja tiedot eivät enää ole rekisterinpitäjän tai palvelun käyttäjän kannalta tarpeellisia.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirrot ETA-alueen ulkopuolelle sekä rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille ja muille laissa määritetyille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän palveluntoimittajille, joiden kanssa on sovittu rekisterinpitäjälle kuuluvien palveluiden toteuttamisesta. Viranomaisille toimitetun tiedon julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tai mahdollisten erityislakien mukaan.

Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoihin pääsy on vain määrätyillä henkilöillä ja heiltäkin vaaditaan kirjautumista järjestelmään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa yllä mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa on hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Palvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystytään jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön avulla voidaan tarjota asiakkaille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpidettyjen sivujen ja tarjottujen palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.